Paano Hinahanda ng Diyos ang Kanyang Mga Lingkod

Selected Verses  |  Feb 18, 2024 - 3:00 pm

Join us in worshiping God and
studying His Word every Sunday.

English Services
8:00 AM
10:30 AM
5:30 PM

Tagalog Service
3:00 PM  

All times are Philippine Local time (GMT+8) PST