Worship Services

Sunday Worship: 8 am, 10:30 am, 3 pm, 5 pm

Midweek Worship (Wednesday) : 7pm

Traditional Worship (Saturday) : 6pm

Youth Worship (Saturday) : 5pm

Location

Ruby Corner Garnet Road

Ortigas Center

Pasig City

Philippines 1605

Contact

+632 8632 1354 TO 56

+632 8635 0078

+632 8635 0080

+632 8635 0082 TO 83

O Magpasalamat Kayo sa Panginoon!

2020-09-21 / Pastor BJ Sebastian

“Tingnan ninyo, sa inyo'y iniwan ang inyong bahay. At sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita, hanggang sa inyong sabihin, ‘Mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon.’” Lucas 13:35 “...sa kanya ay nagsisigawan, na nagsasabi, “Hoana sa Anak ni David! Mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon! Hosana sa kataas-taasan!” Mateo 21:9 “Itong si Jesus, ‘ang bato na itinakuwil ninyong mga tagapagtayo ang siyang naging batong panulukan.’” Mga Gawa 4:11

Tags: